$timeoutReason

Return the reason of timeout in Timeout trigger

Usage

$timeoutReason